emelokosarberles@gmail.com

+36 20/5 111 333

Kölcsönzés menete

Emelő bérlés feltételei magánszemélyek esetén:

 

Személyi igazolvány

Lakcím kártya

Közüzemi számla (három hónapnál nem régebbi)

Előzetesen egyeztetett kaució.

 

 Emelő kölcsönzés feltételei cégek esetén:

 

Aláírási címpéldány

Cégkivonat vagy cégbírósági végzés (harminc napnál nem régebbi)

Írásbeli megrendelés a bérlésre vonatkozóan

Ha nem az ügyvezető veszi át a bérelni kívánt gépet, akkor meghatalmazás szükséges.

Előzetesen egyeztetett kaució.

 

Általános Szerződés Feltételei

 

1.  Általános kikötések

 

1.1 A gépek és berendezések bérbe adására kötött konkrét Bérleti Szerződés a jelen általános Szerződési Feltételekkel érvényes.

 

1.2 A szerződés tárgya a bérbe adott, bérbe vett gépek, berendezések, amelyek a Bérbeadó tulajdonát képezik, vagy olyan szerződéssel vannak a birtokában, amely lehetővé teszi annak bérbeadását. A gépek, berendezések szállításával és használatával kapcsolatos szolgáltatásokat, esetleges személyzet biztosítását a szerződésben külön kell szabályozni.

 

1.3 Bérbevevő hozzájárul, hogy a Bérbeadó illetve a bérbeadással megbízott személy az adatait megvizsgálja, az adott cégről adatot gyűjtsön, a bemutatott dokumentumokról és a személyazonosságot igazoló iratokról másolatot készítsen. Bérbeadó ezeket az adatokat csak tevékenységével kapcsolatban, saját üzletmeneti, statisztikai és marketing céljaira használhatja fel, bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja ki. Bérbevevő jogosult beletekinteni saját személyi adataiba.

 

2.  A gépek, berendezések bérletének létrejötte

 

2.1 A bérlet a gépre (berendezésre) vonatkozó konkrét bérleti szerződés megkötésével a jelen általános Szerződési Feltételek ismertetésével, valamint a gépnek (berendezésnek) az átadás-átvételével jön létre.

 

2.2 A bérleti szerződést határozott, vagy határozatlan időre lehet kötni. Határozatlan időtartamúvá alakul át a határozott időre kötött bérlet, ha a bérleti idő lejárta után a bérlő a gépet (berendezést) tovább használja.

 

2.3 A gép (berendezés) átadás-átvételének megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy a bérlő ismeri a bérbe vett gép és tartozékai rendeltetését és műszaki jellemzőit, a gép műszaki állapotát, hogy hibamentesen működik és megtisztított állapotban van. Bérbeadó ismertette a Bérlővel a bérelt gép (berendezés) használatával kapcsolatos műszaki és munkavédelmi előírásokról.

 

2.4 Az átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell azt is, hogy a Bérlőt a Bérbeadó megismertette a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, valamint a Bérbeadó rendeltetésszerű, üzembiztos állapotban, a mindenkori törvényi szabályozás által megkövetelt dokumentációval együtt adja át a gépet a Bérbevevőnek.

 

3. Bérbeadó jogai és kötelezettségei

 

3.1 A Bérleti Szerződés érvényessége alatt a Bérbeadó jogosult a gépet bármikor megtekinteni, jogosult megvizsgálni a használat rendeltetésszerűségét és a karbantartás szakszerűségét, jogosult meggyőződni a gépet használó személyzet szakképesítéséről, valamint arról, hogy a bérbevevő személyzete ismeri és betartja a gép használatára vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat.

 

3.2 Bérbeadó díjmentesen elvégzi a gépek garanciális és kötelező átvizsgálását és szervizelését.

 

3.3 Bérbeadó-külön megállapodás esetén-térítés ellenében elvégzi a gép napi karbantartását, térítés ellenében biztosítja az üzemeltetéshez és karbantartáshoz szükséges anyagokat és alkatrészeket (üzemanyag, kenőanyag, tömítés, stb.).

 

3.4 A gép meghibásodása esetén csak a bérbeadó jogosult a javítás elvégzésére. Amennyiben a gép nem a rendeltetésszerű használat, vagy a Bérbevevő személyzetének egyéb hibájából meghibásodik, a javítás összes költsége a Bérbevevőt terheli.

 

3.5 Bérbeadó köteles a hibákat elhárítani és a javítást elvégezni: Nem felel a gép állása miatt keletkezett károkért.

 

4. Bérbevevő jogai és kötelezettségei

 

4.1 Bérbevevő köteles részletesen megismerkedni a géppel, köteles azt a használati utasításban leírtak szerint rendeltetésszerűen, a Bérleti Szerződésben meghatározott helyen használni. Köteles a gépet munkaidőn kívül is zárt vagy őrzött helyen tárolni. A gépet harmadik személynek használatra át nem adhatja. Az ország területéről ki nem viheti. Bérbevevő előzetesen írásban a bérbeadó hozzájárulását kéri a bérlet tárgya felhasználási módjának vagy helyének minden változásához. Bérbevevő ugyancsak kötelezi magát, hogy Bérleti Szerződésben rögzített bármely adat megváltozása esetén haladéktalanul tájékoztatja erről a Bérbeadót.

 

4.2  Amennyiben azt a jogszabályok megkövetelik, a Bérbevevő köteles gondoskodni a gép (berendezés) telepítéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzéséről.

 

4.3 Bérbevevő kötelezi magát, hogy a gépet csak megfelelő szaktudással, gyakorlattal rendelkező személyzet használhatja. Vállalja, hogy a munkavédelmi előírásokra a kezelőszemélyzetet kioktatja, az előírások betartását folyamatosan ellenőrzi.

 

4.4 Bérbevevő kötelezi magát a karbantartási utasításban szereplő az üzemeltetéshez szükséges rendszeres karbantartás szakszerű elvégzésére. A nem rendeltetésszerű használatból, gondatlanságból, az elmulasztott vagy szakszerűtlenül elvégzett karbantartásból származó javítási költségeket a Bérbevevő köteles a Bérbeadónak megtéríteni.

 

4.5 A rendszeres karbantartás, valamint az üzemeltetés költségei-amennyiben a felek abban másként nem állapodnak meg-a Bérbevevőt terhelik.

 

4.6 Bérbevevő viseli a berendezés szállítási költségeit a bérbeadó telephelyéről a felhasználás helyére, valamint a bérleti idő lejárta után vissza a telephelyre, a gép rakodási és csomagolási költségeivel együtt.

 

4.7 bérbevevőnek nem áll jogában a gép bármilyen megjelölése, reklámanyag elhelyezése azon a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

 

5. Bérleti díj, fizetési feltételek

 

5.1 A Bérbevevő a bérelt gép (berendezés) használatáért a Bérbeadónak, a konkrét bérleti szerződésben meghatározott bérleti díjat fizeti. A határozott időre kötött bérleti szerződés esetén, ha a bérleti időt a Bérlő túllépi és a szerződés emiatt határozatlan idejűvé válik, a Bérbeadó jogosult a bérleti díjon felül a napi bérleti díj 100 %-ával megegyező további díj felszámítására a gép visszaszolgáltatásáig minden egyes napra.

 

5.2 A bérleti díj megfizetésének módjában a felek a Bérleti Szerződésben állapodnak meg. A bérleti díj késedelmes fizetése esetén a Bérlő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

 

5.3 Bérbeadó jogosult a bérleti díjakat évente felülvizsgálni és a KSH hivatalos inflációs indexével 5-10 %-ot meghaladó mértékkel emelni.

 

5.4 Bérbevevő tudomásul veszi, hogy bérleti díjfizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a bérbe vett gépet harmadik személytől függő okok miatt nem tudja használni.

 

6. Felelősség

 

6.1 Bérbevevő feltétlen felelősséget vállal a bérelt gépért annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő hibamentes visszaadásáig.

 

6.2 A gép károsodása, elromlása vagy elvesztése esetén a Bérbevevő köteles megfizetni a gép Bérleti Szerződésben meghatározott és elfogadott értékét. A Bérbevevő köteles a Bérleti Szerződésben meghatározott bérleti díj megfizetésére a kár bekövetkezésének napjától a kártérítés megfizetésének napjáig terjedő időszakra. Ebben az esetben a kaució a Bérbeadót illeti, a Bérbevevő pedig köteles a kaució és a gépnek a szerződésben feltüntetett értékének a különbözetét megfizetni.

 

6.3 Bérbevevő nem felel a gép rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódásért.

 

6.4 Bérbeadó a saját maga által végzett szállítás idejére vagyonbiztosítással rendelkezik a gépre. A biztosítás a Bérbevevőnek történő átadás után érvényét veszti.

 

6.5 bérbeadó harmadik személynek okozott kár iránti felelősségbiztosítással rendelkezik a gépeire. Ez a biztosítás azonban nem terjed ki arra, ha Bérbevevő személyzete gondatlanul jár el, nem rendeltetésszerűen használja a gépet.

 

6.6 A gép használata során harmadik személynek okozott kárért Bérbevevő tartozik felelősséggel. Ilyen esetekről köteles haladéktalanul értesíteni a Bérbeadót.

 

7. A Bérleti Szerződés megszűnése

 

7.1 A határozott időre kötött Bérleti Szerződés a határozott idő elteltével szűnik meg. A bérbeadó azonnali hatállyal felbonthatja a szerződést és elszállíthatja a bérlet tárgyát képező gépet, ha a Bérbevevő megsérti a Bérleti Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit vagy ha a Bérbevevő felszámolás alá kerül vagy megszűnik.

 

7.2 Bérbevevő azonnali hatállyal felbonthatja a határozott időre kötött szerződést, ha a Bérbeadó nem teljesíti a Bérleti Szerződésben és az Általános szerződési feltételekben vállalt kötelezettségeiket vagy ha a bérbeadó felszámolás alá kerül vagy megszűnik.

 

7.3 A határozatlan időre kötött bérleti szerződést minden hó 10. napjáig a hónap végér bármelyik fél írásban felmondhatja

 

8. Záró rendelkezések

 

8.1 Az e szerződésben szabályozott kérdésekben a Ptk-nak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

8.2 A felek Bérleti szerződéssel kapcsolatos jogvitáik rendezésére kikötik a Miskolci Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

AXL Emelőkosár Kft.

Vissza

Adatvédelmi nyilatkozat és cookie-k kezelése

Minden jog fenntartva:  AXL Emelőkosár Kft.  2019       Az oldalt készítette: Kiss Sándor   www.visualcenter.hu